Zakres

Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia.

Do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową należą w szczególności:

 • błędy w wykonaniu robót, obsłudze maszyn i sprzętu,
 • zdarzenia losowe a w tym między innymi:
  • powódź,
  • deszcz nawalny,
  • działanie wiatru,
  • bezpośrednie uderzenie pioruna,
  • grad,
  • obsunięcie się ziemi oraz lawina,
  • ogień,
  • eksplozja,
  • upadek statku powietrznego,
  • zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu pracy maszyny.
 • kradzież z włamaniem, rabunek,
 • uszkodzenie przez osoby trzecie.

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również między innymi:

 • błędy w projektowaniu,
 • szkody powstałe w związku z próbami gorącymi,
 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego lub jego podwykonawców za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją ubezpieczonych robót,
 • szkody powstałe w wyniku wibracji i drgań wywołanych robotami.

Przedmiot

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte:

 • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty robocizny,
 • dostawy inwestorskie,
 • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
 • maszyny budowlane,
 • dokumentacja budowy,
 • mienie osobiste pracowników.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości realizowanych prac wraz z materiałami własnymi i/lub powierzonymi. W zależności od potrzeb i możliwości suma ubezpieczenia może uwzględniać podatek VAT lub nie.
Wszelkie limity dla klauzul dodatkowych ustalane są przez ubezpieczającego stosownie do przewidywanego zagrożenia szkodą.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • będące następstwem naturalnego zużycia,
 • wyrządzone przez osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, wykonującą roboty budowlano-montażowe, jeżeli nie posiadała ona uprawnień do wykonywania zawodu.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin