Zakres

W ramach udzielonej gwarancji ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Benficjenta kwoty do wys. sumy gwarancyjnej na jego wezwanie w przypadku odmowy zwrotu wypłaconej zaliczki w przypadku nie wykonania umowy.


Przedmiot

Gwarancja zwrotu zaliczki może mieć zastosowanie w przetargach organizowanych na podstawie:

 • przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • regulaminów podmiotów nie podlegających prawu zamówień publicznych.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna ( kwota gwarancji ) jest równa kwocie wypłacanej zaliczki.


System ubezpieczenia

Gwarancje udzielane są na podstawie zawartej z zakładem ubezpieczeń umowy:

 • jednostkowej - umowa obejmuje tylko jeden kontrakt. Wynegocjowane dla tej umowy warunki mogą ulec zmianie przy kolejnym wniosku.
 • generalnej - umowa określa stałe warunki i zasady udzielania gwarancji w umówionym okresie ( zazwyczaj rocznym ). W szczególności ustala:
  • maksymalny limit zaangażowania (łączna wartość wszystkich czynnych gwarancji),
  • maksymalną sumę gwarancyjną pojedynczej gwarancji,
  • stawkę w/g której wyliczana będzie składka,
  • maksymalny czas obowiązywania gwarancji.

Umowa generalna nie gwarantuje udzielania gwarancji na każdy wniosek. Ubezpieczyciel może odmówić udzielenia gwarancji zarówno z powodów leżących po stronie beneficjenta gwarancji a w szczególności niemożliwe do spełnienia wymagania odnośnie czasu trwania,treści czy zakresu gwarancji jak i z powodów leżących po stronie zobowiązanego ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Składka

Składka płatna przed odbiorem gwarancji.


Zabezpieczenia

Umowa o udzielenie gwarancji zakłada możliwość regresu w stosunku do zobowiązanego w przypadku zapłaty kwoty gwarancji lub jej części na żądanie beneficjenta.

Celem zabezpieczenia roszczeń regresowych ubezpieczyciele wymagają złożenia jednego lub kilku zabezpieczeń łącznie. Między innymi zabezpieczeniem może być:

 • weksel in blanco,
 • kaucja,
 • blokada na rachunku bankowym lub lokacie,
 • cesja należności z kontraktu,
 • zastaw na rzeczach ruchomych,
 • hipoteka na nieruchomości.

Zawarcie umowy i wymagane dokumenty

Przeciętny czas negocjowania warunków umowy ok. 1 tygodnia. W zależności od rodzaju gwarancji, sumy gwarancyjnej oraz proponowanych zabezpieczeń może ulec wydłużeniu.

Wymagane dokumenty to w szczególności:

 • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa: KRS, lub zgłoszenie działalności gospodarczej (nie starsze jak 3 miesiące),
 • umowa spółki,
 • NIP, REGON,
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 pełne lata obrachunkowe,
 • dokumenty finansowe za rok bieżący,
 • zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze jak 3 miesiące),
 • opinie bankowe wszystkich banków, w których prowadzone są rachunki (nie starsze jak 3 miesiące),
 • wypełniony wniosek – zawiera pytania o bieżącą działalność, głównych dostawców i odbiorców, największe zrealizowane i realizowane aktualnie kontrakty, należności i zobowiązania, kredyty bankowe, posiadane gwarancje, umowy leasingowe itp.,
 • wszystkie inne dokumenty, wyjaśnienia i informacje jakich może zażądać ubezpieczyciel.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.