Zakres

Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” obejmuje wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z tym zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia nie powinny być wyłączone w szczególności szkody powstałe wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • powodzi, zatopienia, dostania się wody do wnętrza pojazdu, pożaru, wybuchu,
 • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
 • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • wjechania w nierówność drogi,
 • samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
 • działania osób trzecich,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zaboru w celu krótkotrwałego użycia.

Zakres terytorialny - RP lub Europa


Przedmiot

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte:

 • pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • inne pojazdy napędzane umieszczonym w nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii.

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może obejmować w szczególności koszty:

 • naprawy pojazdu,
 • holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zarejestrowania lub naprawy,
 • zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu do czasu dokonania oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela,
 • wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia pojazdu winna odpowiadać:

 • dla pojazdów fabrycznie nowych - wartości zgodnej z fakturą zakupu,
 • dla pojazdów używanych - wartości ustalonej na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu.

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może:

 • obejmować podatek VAT lub nie,
 • ulegać obniżeniu w okresie ubezpieczenia w miarę wydłużania się okresu eksploatacji lub nie (gwarantowana suma ubezpieczenia),
 • ulegać obniżeniu o wartość wypłaconych odszkodowań lub nie.

System ubezpieczenia

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia odszkodowanie w szkodzie częściowej może być ustalane na podstawie:

 • faktury za naprawę,
 • wyceny sporządzonej przez ubezpieczyciela w programie AUDATEX lub EUROTAX.

W przypadku szkody całkowitej (uznawanej zazwyczaj gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu na dzień szkody) odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej różnicy pomiędzy wartością pojazdu a wartością pozostałości. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel może (nie musi) pomóc w zagospodarowaniu (zbyciu) pozostałości po szkodzie tj. uszkodzonego pojazdu.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psycho¬tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu,
 • polegające na awarii pojazdu,
 • eksploatacyjne,
 • powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciw¬kradzieżowych, wymienionych we wniosku o ubezpieczenie,
 • powstałe wskutek utraty kluczyków lub sterowników w okolicznościach innych niż kradzież.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin