Zakres

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażerów powstałych:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas tankowania,
 • podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Zakres terytorialny - RP lub Europa


Przedmiot

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może obejmować w szczególności świadczenia z tytułu:

 • zgonu,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zasiłku dziennego,
 • zwrotu kosztów protezowania,
 • zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego,

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia deklarowana przez ubezpieczaiącego w zależności od potrzeb i możliwości obejmuje każdego z ubezpieczonych z osobna.

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia z tyt. zgonu może wynosić 100 lub 50% sumy ubezpieczenia z tyt. uszczerbku na zdrowiu.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • aktów terroryzmu,
 • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
 • skażenia środowiska,
 • jakich doznał kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • jakich doznał pasażer, który świadomie podjął podróż z kierowcą w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w żadnym przypadku nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin