Zakres

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przedmiot

Obowiązkowi podlegają w szczególności posiadacze:

 • samochodów osobowych i ciężarowych,
 • przyczep,
 • pozostałych pojazdów samochodowych,
 • motocykli i motorowerów,
 • pojazdów wolnobieżnych.

Suma gwarancyjna

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ograniczenia i wyłączenia

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chy-ba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojaz-du mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkie-go rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin