Zakres

Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn za wyłączeniem wyraźnie wyszczególnionych w OWU.

Do zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową należą w szczególności:


Przedmiot

Ubezpieczenie obejmuje wymienione w polisie maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • błędy w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu itp.,
 • zdarzenia losowe a w tym między innymi:
  • powódź,
  • deszcz nawalny,
  • działanie wiatru,
  • bezpośrednie uderzenie pioruna,
  • grad,
  • obsunięcie się ziemi oraz lawina,
  • ogień,
  • eksplozja,
  • upadek statku powietrznego,
  • zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu pracy maszyny.
 • kradzież z włamaniem, rabunek,
 • uszkodzenie przez osoby trzecie.

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również:

 • transport,
 • załadunek i rozładunek.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego dla każdego przedmiotu odrębnie. W zależności od umowy ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:

 • odtworzeniowej - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego,
 • księgowej brutto - wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych.

System ubezpieczenia

 • na sumy stałe - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich przedmiotów zgłaszanych do ubezpieczenia. W przypadku gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia okaże się niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartość mienia na dzień szkody.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • będące następstwem naturalnego zużycia,
 • spowodowane w trakcie naprawy dokonywanej przez podmiot zewnętrzny,
 • do których usunięcia zobowiązany jest producent lub zakład naprawczy w ramach udzielonej gwarancji jakości.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.