Zakres

Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn za wyłączeniem wyraźnie wyszczególnionych w OWU. W szczególności ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych w związku ze zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą, które to ryzyka mogą być ubezpieczone klauzulą dodatkową lub odrębnym ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych.

Do zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową należą w szczególności:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
 • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 • błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • niedobór wody w kotłach,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Przedmiot

Ubezpieczenie obejmuje wymienione w polisie maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.


Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego dla każdego przedmiotu odrębnie. W zależności od umowy ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:

 • odtworzeniowej - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego,
 • księgowej brutto - wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych.

System ubezpieczenia:

 • na sumy stałe - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich przedmiotów zgłaszanych do ubezpieczenia. W przypadku gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia okaże się niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartość mienia na dzień szkody.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • będące następstwem naturalnego zużycia,
 • spowodowane w trakcie naprawy dokonywanej przez podmiot zewnętrzny,
 • do których usunięcia zobowiązany jest producent lub zakład naprawczy w ramach udzielonej gwarancji jakości.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.