Zakres

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek dokonania lub usiłowania:

 • kradzieży z włamaniem - rozumianej jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku jak również przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego potajemnego ukrycia,
 • rabunku - rozumianego jako zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia.

Przedmiot

Ubezpieczenie może obejmować wszystkie składniki mienia a w szczególności:

 • maszyny i urządzenia,
 • wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie ruchome najmowane niezależnie od tytułu prawnego,
 • mienie osób trzecich w pieczy lub pod kontrolą,
 • mienie pracowników,
 • wartości pieniężne.

Suma ubezpieczenia

W zależności od rodzaju mienia suma ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:

 • odtworzeniowej - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego,
 • rzeczywistej - wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne,
 • księgowej brutto - wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych,
 • księgowej netto - wartość księgowa brutto pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych (w przypadku amortyzacji w wys. 100% można a nawet należy zastrzec, że suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 30% wartości księgowej brutto).

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność (w tym pracowników),
 • powstałe w wyniku otworzenia zamka kluczem podrobionym lub innymi narzędziami, chyba że pozostawiono na nim wyraźne ślady włamania,
 • powstałe w wyniku kradzieży zwykłej ( bez włamania ) z zastrzeżeniem możliwości włączenia tego ryzyka do ochrony,  
 • w gotówce przechowywanej lub transportowanej w części przekraczającej limity określone w rozp. Ministra Spraw Wewn. i Administracji,
 • powstałe w lokalu, w którym nie jest prowadzona działalność lub nie kontrolowanym przez ubezpieczającego przez okres dłuższy niż (zazwyczaj) 30 dni,
 • w części przekraczającej ( zazwyczaj) 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zaboru mienia bez wejścia do lokalu.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.