Zakres

Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie w szczególności obejmuje skutki zdarzeń losowych oraz działania człowieka, w tym kradzież i rabunek.


Przedmiot

Ubezpieczenie może obejmować wszystkie składniki mienia a w szczególności:

 • budynki i budowle,
 • nakłady adaptacyjne w obcej nieruchomości/budynku/lokalu,
 • maszyny i urządzenia,
 • wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • produkcję w toku,
 • nieruchomości i mienie ruchome najmowane niezależnie od tytułu prawnego,
 • mienie osób trzecich w pieczy lub pod kontrolą,
 • mienie pracowników,
 • wartości pieniężne.

Suma ubezpieczenia

W zależności od rodzaju mienia suma ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:

 • odtworzeniowej - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego,
 • rzeczywistej - wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne,
 • księgowej brutto - wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych,
 • księgowej netto - wartość księgowa brutto pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych (w przypadku amortyzacji w wys. 100% można nawet należy zastrzec, że suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 30% wartości księgowej brutto).

System ubezpieczenia

W zależności od rodzaju mienia może ono być ubezpieczone w systemie:

 • na sumy stałe - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich składników danej grupy mienia. W przypadku gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia okaże się niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartość mienia na dzień szkody,
 • na sumy zmienne - system ubezpieczenia stosowany przy ubezpieczaniu środków obrotowych, których wartość ulega znacznym wahaniom w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartości mienia. Składka ostateczna określana jest na podstawie średniej arytmetycznej wartości z całego okresu ubezpieczenia. Dla wyliczenia średniej wartości przyjmuje się stany zapasów z ostatniego dnia każdego miesiąca,
 • na pierwsze ryzyko - suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • powstałe wskutek zalania przez nieszczelności w dachu jeżeli poszkodowany był odpowiedzialny za jego konserwację,
 • powstałe wskutek zalanie mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach niższych niż 12 cm,
 • powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.