Zakres

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej - w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem wymienionym w umowie ubezpieczenia - będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego - tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - tzw. odpowiedzialność kontraktowa.

Ubezpieczenie może również obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu - OC produktu

Zakres terytorialny - RP i/lub Europa i/lub Świat bez USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, i/lub cały świat bez ograniczeń.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone do ubezpieczyciela przed upływem ustawowego okresu przedawnienia roszczeń.


Przedmiot

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody:

 • rzeczowe - polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • osobowe - polegające na uszkodzenia ciała,rozstroju zdrowia lub śmierci poszkodowanego.

Dodatkowo do ochrony mogą być włączone czyste straty finansowe tj. uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową ani osobową

W zależności od potrzeb ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa może obejmować między innymi szkody:

 • wyrządzone przez PODWYKONAWCÓW,
 • osobowe poniesione przez pracowników w następstwie wypadku przy pracy,
 • w nieruchomościach i/lub rzeczach ruchomych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.,
 • w mieniu osób trzecich przyjętym celem wykonania usługi lub będącym w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego,
 • w pojazdach i kontenerach powstałe podczas prac ładunkowych,
 • powstałe w związku z organizacją imprez nie masowych,
 • spowodowane drganiami, wibracjami, wybuchami,
 • wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu,
 • Wynagrodzenie ekspertów i koszty obrony w procesie.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna zazwyczaj określana na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach może być określona na pojedyncze zdarzenie bez limitowania liczby zdarzeń.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem różnic pomiędzy warunkami różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • wojny,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
 • wyrządzonych samemu sobie lub osobom bliskim,
 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • wyrządzone w stanie nietrzeźwości,
 • wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności,
 • polegające na obowiązku zapłaty kar, grzywien itp.,
 • które powinny być naprawione w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.