Zakres

Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem sprzętu za wyłączeniem wyraźnie wyszczególnionych w OWU. 
D
o zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową należą w szczególności:

 • działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego,
 • działanie wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
 • kradzież z włamaniem, rabunek, w tym sprzętu przenośnego z samochodu,
 • celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie,
 • wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi),
 • zwarcie, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
 • bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
 • akcja ratownicza prowadzona w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Przedmiot

Ubezpieczenie może obejmować stacjonarny i/lub przenośny sprzęt elektroniczny a w szczególności:

 • elektroniczny sprzęt biurowy, w tym: serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne,
 • sieci komputerowe,
 • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu,
 • sprzęt medyczny,
 • sprzęt radiowy i telewizyjny, w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych,
 • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne,
 • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).
 • zewnętrzne nośniki danych,
 • koszt utraty oprogramowania i odzyskania utraconych danych.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego dla każdego przedmiotu odrębnie. W zależności od umowy ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:

 • odtworzeniowej - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego,
 • księgowej brutto - wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych.

System ubezpieczenia

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia może ono być ubezpieczony w systemie:

 • sprzęt - na sumy stałe - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich przedmiotów zgłaszanych do ubezpieczenia. W przypadku gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia okaże się niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartość mienia na dzień szkody,
 • koszt odtworzenia danych - na pierwsze ryzyko - suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:

 • powstałe w wyniku:
  • działań wojennych,
  • aktów terroryzmu,
  • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
  • skażenia środowiska,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • będące następstwem naturalnego zużycia,
 • spowodowane działaniem wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu lub urządzenia,
 • powstałe w wyniku kradzieży zwykłej o ile nie włączono tego ryzyka do zakresu ubezpieczenia (rozszerzenie możliwe i rekomendowane).

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.