Zakres i przedmiot

Ubezpieczenie obejmuje straty polegające na utracie zysku brutto, powstałej w następstwie przerwy lub zakłóceń w działalności gospodarczej, spowodowanych bezpośrednio szkodą w mieniu wykorzystywanym przez ubezpieczającego do prowadzenia tej działalności w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem że w momencie powstania szkody w mieniu, mienie to było ubezpieczone od ryzyka, z którego powstała szkoda, i że ubezpieczyciel przyjął za nią odpowiedzialność.


Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia stanowi kwota, której podstawą wyliczenia jest zysk brutto za ostatni zamknięty rok obrotowy, rozumiany jako różnica pomiędzy:

  • obrotem, stanem zapasów i produkcji w toku na koniec roku obrotowego,
  • a stanem zapasów i produkcji w toku na początek roku obrotowego, odpowiednio skorygowany przewidywanym wskaźnikiem wzrostu lub spadku rozwoju firmy, wskaźnikiem inflacji oraz współczynnikiem czasowym uwzględniającym długość okresu odszkodowawczego.

Za obrót uważa się sumę przychodów uzyskanych lub należnych ubezpieczającemu za produkty i/lub towary sprzedane/dostarczone oraz usługi świadczone w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia.


Jeżeli suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie) okaże się niższa od wartości wynikającej z pomnożenia wskaźnika zysku brutto przez obrót roczny, kwota odszkodowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona.


  • Okres odszkodowawczy
    Umownie ustalony w polisie maksymalny czas trwania przerwy w działalności, za którą ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie – zazwyczaj 3 do 6 miesięcy.
  • Ograniczenia
    Z odszkodowania potrąca się równowartość zysku utraconego w ciągu określonej w polisie liczby dni – zazwyczaj 3 do 7 dni. Jeżeli przerwa w działalności nie trwa dłużej odszkodowanie nie jest wypłacane w ogóle.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.