Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku powstałego w trakcie podróży zagranicznej bez względu na charakter podróży.


Przedmiot

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 1. wizyty u lekarza (także stomatologa),
 2. badania,
 3. operacje i zabiegi,
 4. transport medyczny (do lekarza lub szpitala i do domu),
 5. transport zwłok do Polski.

ponadto ubezpieczyciel zwraca koszty m.in. leków, opatrunków, protez, okularów korekcyjnych, poszukiwania osoby zaginionej i pierwszą pomoc medyczną, np. w górach.


Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona jest oddzielnie w odniesieniu do każdego ubezpieczonego.  Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne ustalane są w porozumieniu z ubezpieczającym.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w kilku wariantach w tym m.in.

 • w wariancie uwzględniających wykonywanie sportów ekstremalnych lub pracy fizycznej,
 • w wariancie obejmującym bagaż podróżny m.in. pomoc w odzyskaniu zaginionego bagażu, wypłata odszkodowania, jeśli ktoś włamie się do Twojego pokoju hotelowego lub innej kwatery i ukradnie lub uszkodzi Twój bagaż, zwrot kosztów zakupu niezbędnych rzeczy, np. kosmetyków i ubrań, jeżeli Twój bagaż się opóźni,
 • w wariancie z rozszerzonym assistance m.in. pobyt w hotelu na czas rekonwalescencji, jeżeli po leczeniu w szpitalu nie możesz od razu wrócić do domu, transport, jeżeli np. z powodu choroby lub śmierci członka rodziny musisz przerwać podróż i wrócić do domu, transport i zakwaterowanie bliskiej Ci osoby, jeżeli w czasie wyjazdu przebywasz się w szpitalu.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez zgody Centrum Pomocy, chyba że skontaktowanie się z Centrum Pomocy nie było możliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, w szczególności na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej.

Ubezpieczyciele nie odpowiadają również za szkody powstałe:

 • w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoak­tywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silni­kowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kie­rowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego albo umowa zawierana jest na rachunek kandydatów na kierowców odbywających kursy nauki jazdy i wypadek ubezpieczeniowy zaszedł wy-łącznie w trakcie zorganizowanego kursu nauki jazdy lub egzaminu na prawo jazdy,
 • w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
 • w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w straj­kach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blo­kadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych,
 • w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin