Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.


Przedmiot

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego.


Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i uzgadniana jest z Ubezpieczającym przed zawarciem umowy ubezpieczenia.  Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków odnosi się do każdego zdarzenia objętego ochroną i zaistniałego w okresie ubezpieczenia.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w kilku wariantach w tym m.in.

 • w wariancie proporcjonalnym, w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia,
 • w wariancie progresywnym, w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku,
 • w wariancie standardowym, w którym wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody powstałe:

 • w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoak­tywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotro­powych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silni­kowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kie­rowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego albo umowa zawierana jest na rachunek kandydatów na kierowców odbywających kursy nauki jazdy i wypadek ubezpieczeniowy zaszedł wy-łącznie w trakcie zorganizowanego kursu nauki jazdy lub egzaminu na prawo jazdy,
 • w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
 • w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w straj­kach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blo­kadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych,
 • w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin