Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia jest szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych.


Przedmiot

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 1. szybki dostęp do lekarzy w prywatnych placówkach np.
  1/2 dni lekarze pierwszego kontaktu m.in. internista, pediatra, lekarz rodzinny,
  3/5 dni specjaliści m.in. anestezjolog, chirurg naczyniowy, onkolog, proktolog, reumatolog,
  7 dni profesorzy.
 2. nielimitowana liczba wizyt u lekarzy,
 3. dostęp do lekarzy dla całej rodziny,
 4. porady lekarskie w większości przypadków bez skierowania,
 5. wizyty lekarza w domu i pomoc w trakcie powrotu do zdrowia.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona jest w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub każdego wypadku ubezpieczeniowego.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w kilku wariantach różniących się wachlarzem oferowanych usług, dostępem do lekarzy specjalistów i ilością wizyt w ciągu roku ubezpieczenia.
Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj towarzystwa nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenie, którym może być śmierć ubezpieczonego, niezdolność ubezpieczonego do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku albo wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej, jeżeli zdarzenie było skutkiem:

 • samobójstwa ubezpieczonego w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od zawarcia pierwszej dodatkowej umowy ubezpieczenia,
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub dokonania przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała lub aktu terroryzmu, działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w innych niż wskazane powyżej aktach przemocy, chyba że uczestnictwo ubezpieczonego w tych innych aktach przemocy wynikało z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu, niezaleconego przez lekarza zażycia narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy lub nadużywania przez ubezpieczonego alkoholu, leków i innych środków działających na centralny ośrodek nerwowy,
 • wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony, przy czym ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego lub udziału ubezpieczonego w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia,
 • chorób psychicznych ubezpieczonego, zaburzeń lub innych zakłóceń czynności psychicznych ubezpieczonego.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin