Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym.


Przedmiot

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 1. odszkodowanie za niedostarczenie ładunku na czas,
 2. koszty przechowania ładunku (np. na czas naprawy uszkodzonych ładunków),
 3. zwrot kosztów poniesionych aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (np. przeładunek, dodatkowy pojazd celem kontynuacji transportu),
 4. koszty pracy rzeczoznawców, techników celem ustalenia okoliczności szkody,
 5. rRefundacja kosztów obrony sądowej i kosztów postępowań sądowych.

Większość ubezpieczycieli wprowadziła do warunków możliwość rozszerzenia ochrony o opcje dodatkowe takie jak:

 1. zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w tym utylizacja towaru,
 2. zwrot kosztów zakupu palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 3. zwrot kosztów podniesienie lub wyciągnięcia pojazdu.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona jest w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub każdego wypadku ubezpieczeniowego.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie podstawowym lub rozszerzonym uwzględniającym m.in. klauzule dodatkowe opisane w punkcie „przedmiot”.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe:

 • w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoak­tywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • w sytuacji gdy ubezpieczony lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności lub czynności,
 • wskutek lub podczas użycia środka transportu nieprzystoso­wanego do przewozu danego rodzaju towaru lub niespraw­nego technicznie,
 • wskutek utraty, niewykorzystania lub nienależytego wyko­rzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika,
 • wskutek nieterminowego podstawienia środka transportu do załadunku,
 • wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania pole­cenia zmiany umowy przewozu.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.