Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym.


Przedmiot

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 1. odszkodowanie za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie przedmiotu przewozu,
 2. odszkodowanie za niedostarczenie ładunku na czas,
 3. koszty przechowania ładunku (np. na czas naprawy uszkodzonych ładunków),
 4. zwrot kosztów poniesionych aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (np. przeładunek, dodatkowy pojazd celem kontynuacji transportu),
 5. koszty pracy rzeczoznawców, techników celem ustalenia okoliczności szkody,
 6. refundacja kosztów obrony sądowej i kosztów postępowań sądowych.

Większość ubezpieczycieli wprowadziła do warunków możliwość rozszerzenia ochrony o opcje dodatkowe takie jak:

 1. zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w tym utylizacja towaru,
 2. zwrot kosztów zakupu palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 3. zwrot kosztów podniesienie lub wyciągnięcia pojazdu,
 4. pokrycie skutków szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi lub poza Europą.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona jest w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub każdego wypadku ubezpieczeniowego.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie podstawowym lub rozszerzonym uwzględniającym m.in. klauzule dodatkowe opisane w punkcie „przedmiot”.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe:

 • w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoak­tywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • w sytuacji gdy ubezpieczony lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności lub czynności,
 • wskutek lub podczas użycia środka transportu nieprzystoso­wanego do przewozu danego rodzaju towaru lub niespraw­nego technicznie,
 • wskutek utraty, niewykorzystania lub nienależytego wyko­rzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika,
 • wskutek nieterminowego podstawienia środka transportu do załadunku,
 • wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania pole­cenia zmiany umowy przewozu.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin