UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

 • Zakres
  Ubezpieczenie w systemie „all risks” obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem sprzętu za wyłączeniem wyraźnie wyszczególnionych w OWU. 
  D
  o zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową należą w szczególności:
  • działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
  • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego,
  • działanie wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
  • kradzież z włamaniem, rabunek, w tym sprzętu przenośnego z samochodu,
  • celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie,
  • wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi),
  • zwarcie, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
  • bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
  • akcja ratownicza prowadzona w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.
 • Przedmiot
  Ubezpieczenie może obejmować stacjonarny i/lub przenośny sprzęt elektroniczny a w szczególności:
  • elektroniczny sprzęt biurowy, w tym: serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne,
  • sieci komputerowe,
  • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu,
  • sprzęt medyczny,
  • sprzęt radiowy i telewizyjny, w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych,
  • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne,
  • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).
  • zewnętrzne nośniki danych,
  • koszt utraty oprogramowania i odzyskania utraconych danych
 • Suma ubezpieczenia
  Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego dla każdego przedmiotu odrębnie. W zależności od umowy ubezpieczenia może być ustalana w/g wartości:
  • odtworzeniowej ; wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego
  • księgowej brutto wartość ewidencyjna początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów ogólnych
 • System ubezpieczenia
  W zależności od przedmiotu ubezpieczenia może ono być ubezpieczony w systemie:
  • sprzęt - na sumy stałe ; suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich przedmiotów zgłaszanych do ubezpieczenia. W przypadku gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia okaże się niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartość mienia na dzień szkody.
  • koszt odtworzenia danych - na pierwsze ryzyko ; suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
 • Ograniczenia i wyłączenia 
  Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody:
  • powstałe w wyniku:
   • działań wojennych
   • aktów terroryzmu
   • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci
   • skażenia środowiska
  • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
  • będące następstwem naturalnego zużycia,
  • spowodowane działaniem wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu lub urządzenia,
  • powstałe w wyniku kradzieży zwykłej o ile nie włączono tego ryzyka do zakresu ubezpieczenia (rozszerzenie możliwe i rekomendowane).

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookie na tej stronie